Ad Code

CIRCULARSડેડસ્ટોકમાંથી નામ કમી

વ્હાલી દિકરી યોજના

વિદ્યાર્થીના નામમા સુધારો કરવા બાબત્

LTC CLAIM FORM

આચાર્યોને ઉચ્ચક મહેનતાણામાં સુધારો

પટાવાળા ક્લાર્કની ફરજો

શાળામાં મોબાઇલ પ્રતિબંધ અંગેનો પરીપત્ર

પટાવાળામાંથી જુનિયર કારકુનની બઢતી બાબત

બોર્ડના ફોર્મ ભરવાની જવાબદારી

નોટીસ-પે નો પરીપત્ર


એસ. એસ. સી. ની બદાલાયેલી પરીક્ષા પધ્ધત્તિ 2019

10% અનામત અંગે રોસ્ટર પ્રમાણિત કરવા અંગે

એન. ઓ. સી. મેળવવાનુ ફોર્મ

શિક્ષણ સહાયકોના પગાર વધારો 2019

શિક્ષકોના ખાનગી અહેવાલના નમૂનામા ફેરફાર

આચાર્યના પગાર ધોરણ બાબત

આચાર્યની ભરતીમાં અનુભવની સ્પષ્ટતા

એલ ટી સી સરક્યુલર 2016

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નિતી 2019

ધોરણ 9 અને 11 વર્ગ બઢતીના નિયમો 2018-19

ધોરણ 10 અને 12ની નવી પરીક્ષા પદ્ધત્તિ

દફતરના વજન અંગેનો પરિપત્ર

પ્રવેશ વખતે અનુસૂચિત જનજાતિ

પથસારથી અગત્યના પરિપત્રોની બુક

યસ સરને બદલે જયહિંદ

ધોરણ 9 અને 11નું વાર્ષિક પરીક્ષાનું પ્રશ્નપત્રનુ પરીરૂપ

તબીબી ખર્ચ માન્ય કરવાની સૂચનાઓ

રહેમરાહે નોકરીના બદલે ઉચ્ચક સહાય

આચાર્યને ફાજલનું રક્ષણ

શૈક્ષણિક પ્રવાસનો પરીપત્ર

અનુદાન સહાયનુ ધોરણ 2017થી

ફિક્સ પગારમાં વધારો 17/10/2017

ગ્રાન્ટ કાપનો પરિપત્ર 2013

પ્રવાસી શિક્ષક દરખાસ્ત

NPS હેઠળના કર્મચારીઓને મૃત્યુ સહ નિવૃત્તિ ગ્રેજ્યુઇટીનો લાભ

SSC BOARD NA PARISHIST FORMS

NTSC 2017 NOTIFICATION

CHITRA SHIKSHAK ENTRY LEVEL PAY BENIFIT

વિનિયમો-2005મા ઉમેરો


ગુજરાત શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદ, ગણિત-વિજ્ઞાન પર્યાવરણ પ્રદર્શન માર્ગદર્શિકા-2017


SPACE TECH AWARENESS

બિનતાલીમી શિક્ષકોએ 31/03/2019 સુધી તાલીમ મેળવી લેવા બાબત

વયનિવૃત્તિના કિસ્સામાં અનુસરવાની કાર્યપદ્ધત્તિ

નેશનલ સ્કીમ ઇન્સેન્ટિવ ટુ ગર્લ્સ ફોર સેકન્ડરી એજ્યુકેશન

શાળાઓમાં લેવાતી વિવિધ શિષ્યવૃત્તિની પરીક્ષાની માહિતી

અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉ. માધ્યમિક શાળાઓમાં ફીનું ધોરણ

ધોરણ 9 વર્ગ બઢતીના નિયમો......

RTI ACT 2009 મુજબ દંડની જોગવાઇ

બિનસરકારી માધ્યમિક શાળાઓના શિક્ષકોની રજા મંજુર કરવાની કાર્યપદ્ધત્તિ

CCC પરીક્ષા મૂક્તિ અંગે

મહિલા પ્રસૂતિ રજા અંગે.....

ફીક્સ પગારની નોકરીને અજમાશી ગણવા બાબત

રજા પ્રવાસ રાહત (LTC)

બિનશૈક્ષણિક કર્મચારીઓનું સંખ્યા બળ..

આચાર્ય ભથ્થામાં વધારો

વર્ધિત પેન્શન યોજના

શિક્ષકની ફરજો

ડુપ્લીકેટ સેવાપોથી અંગે

બોર્ડની પરિક્ષામાં શિક્ષાની જોગવાઇઓ

SECONDARY HTAT JAHERNAMU 2017

ધોરણ 9 થી 12 નું સળંગ એકમ ગણવા બાબત

ઓપન સ્કૂલ શરૂ કરવા બબત

ધોરણ ૮ના વર્ગો બંધ કરવા બાબત્

ચાલુ નોકરીએ અવસાન પામતા ઉચ્ચક સહાય આપવા અંગે

શિક્ષકની ભરતી અંગેનો જી આર

આચાર્ય, શિક્ષક અભિયોગ્યતા કસોટી માળખુ

NCF 2005

ફીક્સ પેમાં સાથી સહાયક, વહીવટી સહાયક અને શિક્ષણ સહાયકની ભરતી

માધ્યમિક અને ઉ. માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષકોનું સંખ્યાબળ

અંધ, અપંગ શાળાઓ માટે વિદ્યાર્થીનુ પ્રમાણ

શૈક્ષણિક પ્રવાસની મંજૂરી બાબત

૨૦ વર્ષે સ્વૈછિક નિવૃત્તિ બાબત

વર્ગ વધારા, વર્ગ ઘટાડા અને ગ્રાન્ટ કાપ

૩૩ માર્કે પાસ કરવા બાબત


શિક્ષકોનું સંખ્યાબળ

ગ્રાન્ટના દર બાબત

HMAT JAHERNAMU 2017

કમ્પ્યૂટરની લાયકાત અંગેનો જી.આર.

માધ્યમિક શાળામાં આચાર્યનું ફોર્મ ભરવા અંગે અગત્યની સુચના

ખેલ મહાકુંભ 2017

સ્વનિર્ભર શાળાઓને પ્રોત્સાહક આર્થિક સહાય આપવા બાબત

નિભાવ ફીના નવા દર 2017 મુજબ

નવી શાળા શરૂ કરવા માટેની જરૂરીયાતો

મેડીકલ સારવાર અંગેના કેટલાક જી. આર.

સૈનિક સ્કૂલ પોલીસી 2017

નવી વર્ધિત પેન્શન યોજના હેઠળના કર્મચારીઓને મૃત્યુ સહ નિવૃત્તિ ગ્રેજ્યુઇટી


૨૦માં ફિલ્મ ફેસ્ટીવલમાં ભાગ લેવા બાબત...

ફાજલ રક્ષણ ૨૦૧૬

Post a Comment

3 Comments

Emoji
(y)
:)
:(
hihi
:-)
:D
=D
:-d
;(
;-(
@-)
:P
:o
:>)
(o)
:p
(p)
:-s
(m)
8-)
:-t
:-b
b-(
:-#
=p~
x-)
(k)

Close Menu